OUTPOST
0-800-401-911 Звонки бесплатные
Меню
0-800-401-911 Звонки бесплатные
Меню

Публичный договор

ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР
про охорону пультом централізованої охорони
та/або охорони з використанням охоронної системи термінового виклику

 

Виконавець: Підприємство Охоронно-юридичної Компанії «Аутпост», визначене у підписаному Сторонами Додатку №1 до даного Договору, що здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії,  (іменується надалі ВИКОНАВЕЦЬ) та фізична особа, яка діє у власних інтересах або фізична особа, яка є уповноваженим представником та діє в інтересах юридичної особи, та повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 та 634 Цивільного Кодексу України а також виразила акцепт цієї оферти підтвердженням умов даного Договору, що розміщений на сайті https://company-outpost.com.ua/ (іменується надалі ЗАМОВНИК), уклали цей публічний Договір (далі «Договір») про нижченаведене:

 

 1. Предмет договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере під спостереження в подальшому – “Об’єкт”, наведений в Додатку № 1 до Договору, який складається та підписується Сторонами і є невід’ємною частиною даного Договору.

1.2. Охорона здійснюється згідно умов, визначених у Договорі та додатках до Договору, шляхом автоматичного спостереження за станом сигналізації, встановленої на об’єкті ЗАМОВНИКА, та прибуття групи швидкого реагування (ГШР) ВИКОНАВЦЯ при отримані сигналу «Тривога» з охоронюваного об’єкта для встановлення причин спрацювання сигналізації та/або прибуття групи швидкого реагування (ГШР) ВИКОНАВЦЯ при отримані сигналу «Тривога» з охоронюваного об’єкта за допомогою системи термінового виклику – «Тривожна кнопка».

1.3. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання ВИКОНАВЦЕМ послуг і пропонує необмеженому колу фізичних осіб (ЗАМОВНИКАМ) отримати послуги охорони пультом централізованої охорони на умовах, визначених цим Договором.

1.4. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх ЗАМОВНИКІВ, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.5. Договір є обов’язковим для виконання ВИКОНАВЦЕМ з моменту його оприлюднення на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ.

1.6. ЗАМОВНИК, при зверненні за отриманням послуг охорони пультом централізованої охорони до ВИКОНАВЦЯ, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата укладення Сторонами Додатку №1 за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

1.7. Додатковою підставою укладення цього Договору є вчинення ЗАМОВНИКОМ підтверджуючих дій: початок фактичного користування послугами, оплата рахунку тощо.

1.8. ЗАМОВНИК вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Додатку №1 до Договору.

1.9. Зміни до цього Договору вносяться ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ https://company-outpost.com.ua/.

1.10. У разі незгоди ЗАМОВНИКА зі змінами, внесеними до Договору, такий ЗАМОВНИК зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування послугами свідчить про згоду ЗАМОВНИКА з внесеними до Договору змінами.

1.11. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

 

 1. Загальні положення

2.1. Вимоги до Об’єкту, що передається під спостереження:

2.1.1. Територія по периметру Об’єкта, що передається під охорону, та підступи до нього, з настанням темряви повинна освітлюватися, щоб вона була доступна спостереженню нарядові охорони.

2.1.2. Стіни, дахи, стелі, горища, вікна, люки та двері Об’єкта, в якому зберігаються товарно-матеріальні цінності, мають знаходитись у справному стані і повинні забезпечувати захист від «миттєвого» проникнення на об’єкт, що охороняється.

2.1.3. На Об’єкті повинен бути забезпечений вільний доступ ВИКОНАВЦЯ до встановлених приладів охоронно-пожежної сигналізації та засобів для гасіння пожежі.

2.2. Вказівки ВИКОНАВЦЯ з дотримання встановленого режиму охорони, впровадження та утримання технічних засобів охорони у відповідності до вимог діючих інструкцій та інших документів, які викладені в Додатку № 1 до даного Договору, є обов’язковими для ЗАМОВНИКА. Обладнання Об’єкту технічними засобами охорони та ремонтних засобів здійснюється за рахунок ЗАМОВНИКА, за винятком випадків виходу з ладу з вини ВИКОНАВЦЯ.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ не приймає майно ЗАМОВНИКА на зберігання і не вступає у володіння цим майном, а приймає на себе обов’язок по забезпеченню охорони Об’єкта відповідно до умов Договору та додатків до Договору.

2.4. Вимоги ВИКОНАВЦЯ, що викладені в Актах обстеження Об’єкту, є обов’язковими для виконання ЗАМОВНИКОМ. Їх невиконання може бути підставою для:

2.4.1. Розірвання Договору;

2.4.2. Відмови ВИКОНАВЦЯ у відшкодуванні збитків, якщо вони виникли в зв’язку з невиконанням вказаних вимог.

 

 1. Обов’язки сторін

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

3.1.1. Забезпечити автоматичний прийом та реєстрацію повідомлень, які передаються охоронною сигналізацією та/або тривожною кнопкою з об’єкта «Замовника»;

3.1.2. Забезпечувати реагування тривожних груп у випадку спрацювання охоронної сигналізації та/або тривожної кнопки на Об’єкті на умовах визначених у Додатку №1;

3.1.3. При виявленні тривожними групами ознак проникнення сторонніх осіб на Об’єкт, вживати заходів по їх затриманню, здійснювати охорону місця події, викликати на Об’єкт матеріально-відповідальних осіб ЗАМОВНИКА та з погодженням із ЗАМОВНИКОМ викликати працівників МВС;

3.1.4. Відкриття і огляд Об’єкту, в разі спрацювання охоронної сигналізації, здійснюється представником ВИКОНАВЦЯ в присутності матеріально-відповідальної особи ЗАМОВНИКА.;

3.1.5. Здійснювати експлуатаційне обслуговування засобів сигналізації, усувати несправності за письмовою заявою ЗАМОВНИКА, за виключенням несправностей які виникли через несправність телефонної лінії, або інших технічних засобів з допомогою яких передаються тривожні сигнали. Відшкодування витрат по такому обслуговуванню здійснюється за рахунок ЗАМОВНИКА за винятком випадків виходу обладнання з ладу з вини ВИКОНАВЦЯ.

3.1.6. За умови якщо спостереження тимчасово не може здійснюватися з технічних причин, про що ЗАМОВНИКУ було повідомлено ВИКОНАВЦЕМ, останній може надати підсилення фізичної охорони на такий час, за письмовим замовленням ЗАМОВНИКА і гарантії оплати додаткових послуг.

3.2. ЗАМОВНИК зобов’язується:

3.2.1. Здійснювати визначенні договором заходи з обладнання Об’єкту технічними засобами охорони, створювати належні умови для забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей та сприяти ВИКОНАВЦЮ при здійсненні ним своїх завдань, а також в удосконаленні організації охорони Об’єкту.

3.2.2. Не допускати до обслуговування сигналізації сторонніх осіб. Обслуговування та ремонт сигналізації здійснювати виключно фахівцями ВИКОНАВЦЯ.

3.2.3. Перед здачею Об’єкта під охорону перевіряти, щоб на Об’єкті, у неробочий час не залишились сторонні особи, ввімкнені електро-, газо- та водопостачальні прилади;

Грошові кошти, вироби з дорогоцінним камінням, із золота, платини та паладію, годинники в золотих, платинових та срібних корпусах повинні зберігатися в сейфах або металевих шафах (ящиках), які відповідають вимогам Галузевого стандарту України ГСТУ 78. 11. 010-203, прикріплених до підлоги і підключені до ОПС ;

3.2.4. Вмикати охоронну сигналізацію після закінчення робочого дня на Об’єкті, а у випадках її несправності негайно повідомити про це ВИКОНАВЦЯ та не залишати Об’єкт до усунення несправності або передачі Об’єкта ВИКОНАВЦЮ у встановленому порядку;

3.2.5. Дотримуватися вимог прийому-здачі Об’єкту під охорону та інших вимог, які передбачені інструкцією з користування сигналізацією, що розміщена на веб-сайті Виконавця https://company-outpost.com.ua/.

3.2.6. Забезпечувати заходи по своєчасному ремонту телефонного зв’язку та енергомережі, до яких підключені засоби ОПС;

У випадку пошкодження лінії телефонного зв’язку чи зупинення енергопостачання негайно повідомити ВИКОНАВЦЯ про це та узгодити питання про необхідність додаткової охорони.

3.2.7. В 2-х денний термін повідомляти ВИКОНАВЦЯ про початок будь-яких робіт на Об’єкті, що охороняється, зміну режиму роботи, профілю роботи, зміну місць зберігання цінностей, а також внесення інших змін, які можуть вплинути на існуючу систему охорони Об’єкту;

3.2.8. Негайно повідомляти охорону про виявлення ознак проникнення сторонніх осіб на Об’єкт;

3.2.9. Надати перелік матеріально-відповідальних осіб, які будуть ознайомлені з правилами користування сигналізацією. Негайно інформувати охорону про зміни матеріально-відповідальних осіб ЗАМОВНИКА;

3.2.10. Не розголошувати правила користування сигналізацією особам, які не зазначені в наданому ВИКОНАВЦЕВІ списку.

3.2.11. Своєчасно повідомляти (письмово) ВИКОНАВЦЯ про передачу Об’єкта під охорону на довгий термін. Термін вважається довгим, якщо він більший від нормального робочого режиму на строк понад одну добу (за винятком вихідних та святкових днів).

3.2.12. У випадку порушення правил користування сигналізацією та/або тривожною кнопкою ЗАМОВНИКОМ, що спричинило хибний виклик групи швидкого реагування, або якщо виїзди групи швидкого реагування були здійснені понад 5 разів за один місяць, то ЗАМОВНИК оплачує ВИКОНАВЦЮ компенсацію понесених витрат в сумі 150 грн., за кожен такий виїзд в 10 – ти денний термін з моменту отримання ЗАМОВНИКОМ письмового повідомлення.

3.2.13. Забезпечити вільний прохід та повний огляд зовнішнього периметру об’єкта для груп швидкого реагування, особливо тильних вікон, дверей, некапітальних стін. Для чого надати ВИКОНАВЦЮ ключі (код) від дверей у під’їзді будівлі або на територію об’єкта.

 

 1. Права сторін

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

4.1.1. Змінити в односторонньому порядку вартість оплати відповідно до індексу інфляції, зміни цін на ринку, зміни законодавства або виникнення інших обставин, які суттєво впливають на вартість послуг за даним Договором. Зміна вартості оплати відбувається шляхом повідомлення Замовника на сайті Виконавця https://company-outpost.com.ua/, надсиланням Замовнику повідомлення на його електронну адресу, поштою, або в особистому кабінеті Замовника.

4.1.2. У випадку відсутності передоплати до 20 числа поточного місяця, ВИКОНАВЕЦЬ має право без попередження призупинити виконання умов по даному Договору, а саме не прийняти Об’єкт (-и) під охорону, до повного перерахунку ЗАМОВНИКОМ передоплати.

4.1.3. У випадку відсутності оплати понад два місяці охоронна сигналізація та/або тривожна кнопка автоматично буде відключена від пульта ПЦО. До погашення заборгованості автоматичний прийом та реєстрація повідомлень які передаються охоронною сигналізацією з об’єкта ЗАМОВНИКА виконуватися не буде. За повторне підключення об’єкта ЗАМОВНИКА до пульта ПЦО знімається оплата в розмірі 500 грн.

4.1.4. Виконувати разом з ЗАМОВНИКОМ огляд об’єкта з метою перевірки цілісності охоронних шлейфів та необхідності встановлення додаткових засобів охорони.

4.1.5. Тимчасово не приймати об’єкт під охорону якщо:

– виникли технічні недоліки по сигналізації та/або тривожній кнопці, а ЗАМОВНИК не вживає заходів для їх усунення;

– порушена цілісність охоронних шлейфів або появились ділянки можливого проникнення на охоронюваний об’єкт сторонніх осіб не обладнанні охоронною сигналізацією.

– є заборгованість по оплаті послуг ВИКОНАВЦЯ більше ніж за 1 місяць.

4.2. ЗАМОВНИК має право:

4.2.1. Інформувати керівництво ВИКОНАВЦЯ про встановлені недоліки у виконанні працівників ВИКОНАВЦЯ договірних зобов’язань.

4.2.2. Проводити разом з ВИКОНАВЦЕМ огляд об’єкта з метою перевірки цілісності охоронних шлейфів та необхідності встановлення додаткових засобів охорони.

4.2.3. Замовляти за окрему плату перекодування охоронної сигналізації та заміну паролів користувача.

4.2.4. Розірвати діючий договір в односторонньому порядку в разі неприйняття змін вартості послуг ВИКОНАВЦЯ, з обов’язковим письмовим повідомленням ВИКОНАВЦЯ.

 

 1. Відповідальність сторін

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ несе матеріальну відповідальність за прямий збиток при наступних умовах, або наступних випадках:

5.1.1. Якщо збиток спричинений сторонніми особами, які проникли на Об’єкт в період охорони його технічними засобами сигналізації, шляхом зламування, відкривання або руйнування заблокованих сигналізацією дверей, вікон та інших конструкцій, та вчинили крадіжку, грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження майна, що зберігалося на об’єкті, за умов невиконання ВИКОНАВЦЕМ договірних зобов’язань які наведені в Додатку №1 до Договору.

5.2. Відшкодування ЗАМОВНИКУ завданого з вини ВИКОНАВЦЯ збитку здійснюється після надання ЗАМОВНИКОМ постанови органів дізнання, слідства або вироку суду, що встановив факт крадіжки, грабежу, а також фактів знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на Об’єкт в період охорони його технічними засобами в результаті неналежного забезпечення охорони та реагування на сигнал тривоги.

Розмір збитку повинен бути підтверджений відповідними документами та розрахунком вартості викрадених, знищених або пошкоджених товарно-матеріальних цінностей та викрадених грошових сум, складеним за участю ВИКОНАВЦЯ та звіреним з бухгалтерськими даними. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за збитки, розмір яких визначено ЗАМОВНИКОМ самостійно, без участі уповноважених осіб ВИКОНАВЦЯ та з порушенням положення про інвентаризацію активів та зобов’язань «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879.

5.3. Відшкодування матеріального збитку ЗАМОВНИКУ виконується Страховою компанією, безпосереднім зверненням ЗАМОВНИКА з відповідною заявою (та необхідними документами) в Страхову компанію.

5.4. Всі суперечки між сторонами по діючому Договору, якщо вони не були вирішені шляхом переговорів, вирішуються в суді відповідної юрисдикції.

 

 1. Порядок розрахунку

6.1. На початку кожного місяця (не пізніше 10-го числа), ЗАМОВНИК проводить 100% передоплату за послуги що будуть надані по даному Договору ВИКОНАВЦЕМ, яка встановлюється в Додатку №1 до Договору. Перерахування зазначеної суми здійснюється на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

6.2. Підставою для оплати охоронних послуг є даний Договір. На додаткову вимогу ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЕЦЬ може надавати ЗАМОВНИКУ рахунок за надані послуги шляхом розміщення його в особистому кабінеті Замовника, надсилання на електронну пошту ЗАМОВНИКА, або його фактичну адресу.

6.3. “Надання послуг підтверджується актом наданих послуг, який підписується двома сторонами або вважається підписаним з моменту зарахуванням коштів ЗАМОВНИКА на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ на  вимогу ЗАМОВНИКА може надавати йому акт наданих послуг шляхом розміщення його в особистому кабінеті Замовника, надсилання на електронну пошту ЗАМОВНИКА або його фактичну адресу.  Якщо після розміщення Акту виконаних робіт (наданих послуг) в особистому кабінеті Замовника, надсилання на електронну пошту ЗАМОВНИКА або його фактичну адресу  протягом 7 робочих днів ВИКОНАВЕЦЬ не отримує підписаного ЗАМОВНИКОМ примірника цього Акту або мотивованої відмови, вважається, що послуги прийняті ЗАМОВНИКОМ та Акт підписаний двома сторонами.”

 

 1. Форс-Мажор

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за Договором у випадку виникнення форс-мажорних обставин, а саме: пожежа, повінь, землетрус чи інше стихійне лихо, війна, воєнні дії будь-якого роду, саботаж, масові заворушення та безпорядки, втручання в лінію зв’язку, що містить ознаки злочину третіми особами,  також будь-які інші обставини, які знаходяться поза контролем Сторін, не могли бути передбачені та попереджені, включаючи прийняття закону та/або іншого нормативного акту, забороняючого або обмежуючого будь-яку дію, передбачену Договором.

7.2. Реагування на поступаючі сигнали «тривога», здійснюється в найкоротший термін. Кожен випадок, коли оперативна група прибула на об’єкт поза вказаний термін розглядається індивідуально, з врахуванням:

 • Добового відрізку часу (час пік);
 • Проведення масштабних масових заходів;
 • Розпочатий ремонт проїзної частини дороги, що примушує користуватись об’їзними дорогами;
 • Дорожньо-транспортна пригода;
 • Погодні умови (ожеледиця, замети);
 • Інші об’єктивні причини, які не дали можливості оперативній групі прибути вчасно на об’єкт «ЗАМОВНИКА».

7.3. При виникненні таких обставин, і письмовій вимозі ЗАМОВНИКА – ВИКОНАВЕЦЬ, на протязі 10-ти діб надає ЗАМОВНИКУ докази відповідних причин порушення терміну під’їзного часу (представлення довідок метеорологічної служби, повідомлення засобів масової інформації та ін.). При доведені ВИКОНАВЦЕМ поважної причини порушення терміну під’їзного часу до об’єкта ЗАМОВНИКА – він звільняється від матеріальної відповідальності за невчасне прибуття по сигналу тривога.

 

 1. Підстави для звільнення від відповідальності

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності:

8.1.1. За збитки, які заподіяні ЗАМОВНИКУ при обставинах “Форс-мажору”;

8.1.2. За збитки, заподіяні злочинцем всередині Об’єкту, що охороняється пультом охорони, якщо він проник в це приміщення до його здачі під охорону і залишив його в період часу, що не охороняється, при умові якщо жоден із датчиків охоронної сигналізації не спрацював;

8.1.3. При скоєні розкрадання на Об’єкті, що охороняється, який був не зданий під охорону на пульт і не ввімкнення відповідних охоронних засобів на Об’єкті ЗАМОВНИКОМ;

8.1.4. В зв’язку з невиконанням ЗАМОВНИКОМ вимог, викладених в Додатку №1 до Договору;

8.1.5. Якщо особа, яка протиправно проникла на Об’єкт і нанесла майнову шкоду ЗАМОВНИКУ затримана на місці події;

8.1.6. Якщо буде доведено, що ЗАМОВНИК розголосив стороннім особам правила користування технічними засобами охорони або присвоєний персональний кодовий номер матеріально-відповідальної особи;

8.1.7. Якщо ЗАМОВНИК самостійно вніс зміни в схему блокування Об’єкту технічними засобами сигналізації та/або тривожної кнопки, що стало причиною її не реагування;

8.1.8. Якщо крадіжка вчинена в період часу, коли спостереження тимчасово не могло здійснюватися з технічних причин, про що ЗАМОВНИКУ було повідомлено ВИКОНАВЦЕМ;

8.1.9. За розкрадання майна або цінностей шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, актів вандалізму в випадках, якщо має місце порушення вимоги п. 3. 2. 3 – Договору або коли грошові або матеріальні цінності зберігались в порушенні умов, зазначених в Договорі;

8.1.10. По відшкодуванню збитків, коли це виникло внаслідок умисних дій ЗАМОВНИКА, або інших осіб, діючих по дорученню ЗАМОВНИКА.

8.1.11. Якщо крадіжка вчинена в період часу до прибуття тривожної групи на Об’єкт, у термін, встановлений в Додатку № 1 до даного Договору.

8.1.12. У випадку не виконання ЗАМОВНИКОМ умов визначених у Додатку №1 до Договору, стосовно інженерного укріплення і технічного оснащення Об’єкту, що здається під спостереження.

8.1.13. При відмові роботи охоронної системи, якщо це настало по вині ЗАМОВНИКА, та при відсутності зв’язку з будь-яких причин у операторів мобільного зв’язку або телефонної лінії під час передачі тривожного виклику.

8.1.14. За крадіжку матеріальних цінностей, виставлених на вітринах об’єкта (якщо останні не мають відповідного інженерного захисту)

8.1.15. За віконне скло, вітрини, цілісність будівельних конструкцій, та підвісне обладнання яке змонтовано на зовнішніх стінах об’єкту.

8.1.16. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за товарно-матеріальні цінності, що знаходяться на об’єкті ЗАМОВНИКА у випадку зміни господарської діяльності ЗАМОВНИКА, без попередження ВИКОНАВЦЯ, якщо внаслідок такої зміни діяльності, виникла необхідність укріплення чи посилення об’єкту охорони, через суттєве збільшення кількості чи/або вартості матеріальних цінностей.

8.1.17. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за товарно-матеріальні цінності, що знаходяться на об’єкті ЗАМОВНИКА у випадку передачі об’єкту без відома ВИКОНАВЦЯ в користування, оренду чи суборенду іншим особам.

 

 1. Термін дії договору та інші умови

9.1. Договір укладений терміном на (один) рік та набуває чинності з дня підписання Додатку №1 до даного Договору.

9.2. Договір вважається пролонгованим на безстроковий термін, якщо жодна з Сторін в письмовому вигляді не вимагає його розірвання за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну його дії.

9.3. Даний Договір може бути достроково розірваний шляхом письмового погодження сторонами за один місяць до розірвання.

9.4. У всьому, що не передбачено умовами даного Договору, сторони керуються діючим законодавством України.

9.5. Обслуговування системи або шлейфів пожежної сигналізації здійснюється на підставі договорів, що укладаються окремо, згідно з вимогами «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А. 01. 001-2004 п. 6. 1. 1;6. 1. 3